Selecciona a resposta que completa o sentido à frase

  

A figura seguinte representa: