Escrita de Números Inteiros e Decimais

Selecciona a resposta correcta.